Quy chế hoạt động Ban Xây dựng Dòng tộc

Ngày 15/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch – đã ký quyết định số 59/QĐ-HĐHDVN về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Xây dựng Dòng tộc Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →