Kế hoạch họp bình xét chọn tôn vinh Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn năm 2022

Thay mặt Hội Đồng thi đua khen thưởng câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, ngày 07 tháng 11 năm 2022. Ông Dương Quốc Huy – Phó chủ tịch Hội Đồng ký quyết định số 39/TB-HĐTĐKT về việc kế hoạch tổ chức họp xét chọn tôn vinh Thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương năm 2022.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →