Thư mời tham dự Đại hội đại biểu HĐHD thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG THỊ XÃ NGHI SƠN
KÍNH MỜI: ông/bà là người con Họ Dương
Về tham dự đại hội đại biểu Họ Dương thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2022-2027.
– Thời gian: 07h30 phút, ngày 14/8/2022
– Địa điểm: Hội trường UBND phường Hải Thượng, thị xã Nghi sơn.
Rất mong được đón tiếp.
TM. HĐHD THỊ XÃ NGHI SƠN
CHỦ TỊCH
DƯƠNG CÔNG PHÒNG

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →