Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh Thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương

Thay mặt câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, Ông Dương Văn Tùng – Chủ tịch câu lạc bộ vừa ký. Ban hành theo Quyết định số 36/2022/QĐ-CLB TNHD TXNS, ngày 23 tháng 09 năm 2022 của Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn) về việc quy chế Xét chọn, tôn vinh Thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương.

Quy chế gồm 5 chương, 15 điều, quy định về phạm vi, đối tượng, mục đích, nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét chọn, tôn vinh.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT CHỌN, TÔN VINH THANH NIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC DÒNG TỘC VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HỌ DƯƠNG NĂM 2022

 

 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →