8 Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đề nghị vinh danh khen thưởng cấp tỉnh năm 2022

Ngày 15/11/2022. Tại hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vừa qua cũng đưa ra các phương hướng nhiệm vụ, tiêu chuẩn bình xét thành viên thanh niên Họ Dương có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn năm 2022, với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ đồng thời đề nghị Hội đồng Họ Dương các cấp biểu dương, khen thưởng, tặng giấy khen cho 5 tập thể và 32 cá nhân trong buổi lễ tổng kết năm sắp tới.

Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn thống nhất đề nghị 8 Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đề nghị vinh danh khen thưởng cấp tỉnh năm 2022 gồm

1: Ông Dương Văn Tùng – Chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Văn Tùng tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Ông Dương Văn Tùng làm chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ.

+ Từ tháng 9/2020 – 11/2020: Ông Dương Văn Tùng giữ chức danh Chủ tịch câu lạc bộ

+ Từ tháng 12/2020 – 7/2022: Ông Dương Văn Tùng được bầu vào Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, giữ chức danh Ủy viên thường vụ Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn

+ Tháng 7/2022: ông Dương Văn Tùng được bầu vào làm Phó chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

+ Tháng 8/2022: ông Dương Văn Tùng được Đại hội Họ Dương thị xã Nghi Sơn lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027 bầu vào giữ chức danh Phó chủ tịch Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn

+ Tháng 9/2022 – đến nay: Ông Dương Văn Tùng giữ chức danh Phó chủ tịch Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn – Phó chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

+ Đồng thời ông Dương Văn Tùng – hiện đang phụ trách phóng viên báo chí điện tử Họ Dương Việt Nam và phụ trách cổng thông tin điện tử Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

+ Tháng 8/2022 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam khu vực ĐBSH & DHBB năm 2022

+ Tháng 8/2022 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất trong công tác dòng tộc nhiệm kỳ 2017-2022 trong dịp Đại hội Họ Dương thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2022-2027

2: Ông Dương Quốc Huy – Phó trưởng ban khuyến học – Chủ tịch Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn – Phó chủ tịch câu lạc bộ thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Quốc Huy tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Ông Dương Quốc Huy giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành

+ Từ tháng 9/2020: ông Dương Quốc Huy giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành – Phó trưởng ban khuyến học câu lạc bộ

+ Tháng 1/2022: ông Dương Quốc Huy được bổ nhiệm giữ danh Phó chủ tịch câu lạc bộ đồng thời câu lạc bộ công bố quyết định thành lập Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn bầu ông Dương Quốc Huy giữ chức danh Chủ tịch

+ Từ tháng 2/2022 đến nay: ông Dương Quốc Huy giữ chức danh Phó trưởng ban khuyến học – Chủ tịch Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn – Phó chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

+ Tháng 8/2022 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam khu vực ĐBSH & DHBB năm 2022

3: Bà Dương Thị Nhân – Ủy viên ban chấp hành – Trưởng ban thông tin truyền thông sự kiện câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Nhân tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Bà Dương Thị Nhân giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành

+ Từ tháng 9/2020: bà Dương Thị Nhân giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành – Trưởng ban thông tin truyền thông sự kiện câu lạc bộ

+ Tháng 6/2022 đương nhiệm phụ trách đội trưởng đội văn nghệ câu lạc bộ

+ Từ tháng 7/2022 đến nay: Bà Dương Thị Nhân giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành – Trưởng ban thông tin truyền thông sự kiện câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

+ Tháng 3/2022 câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy chứng nhận đạt giải ba cuộc thi ảnh “Tự hào áo dài người phụ nữ Họ Dương Việt Nam” năm 2022

+ Tháng 8/2022 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam khu vực ĐBSH & DHBB năm 2022

4: Bà Dương Thị Hợp – Ủy viên ban chấp hành – Trưởng ban khuyến học

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Hợp tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Bà Dương Thị Hợp giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành

+ Từ tháng 9/2020 – đến nay: Bà Dương Thị Hợp giữ chức danh Ủy viên Ban chấp hành – Trưởng ban khuyến học câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

+ Tháng 3/2022 câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy chứng nhận đạt giải nhì cuộc thi ảnh “Tự hào áo dài người phụ nữ Họ Dương Việt Nam” năm 2022

+ Tháng 8/2022 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam khu vực ĐBSH & DHBB năm 2022

5: Ông Dương Công Đức – Ủy viên ban chấp hành – Trưởng ban thi đua khen thưởng câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Công Đức tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Ông Dương Công Đức giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành

+ Từ tháng 9/2020 – đến nay: Ông Dương Công Đức giữ chức danh Ủy viên Ban chấp hành – Trưởng ban thi đua khen thưởng câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

+ Năm 2021 được câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2022

6: Bà Dương Ánh Hồng – Ủy viên Ban chấp hành – Trưởng ban tài chính hậu cần câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Ánh Hồng tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Bà Dương Ánh Hồng giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành

+ Từ tháng 9/2020 – đến nay: Bà Bà Dương Ánh Hồng giữ chức danh Ủy viên Ban chấp hành – Trưởng ban tài chính hậu cần câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

+ Tháng 8/2022 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam khu vực ĐBSH & DHBB năm 2022

7: Ông Dương Công Chí – Ủy viên Ban chấp hành Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Công Chí tham gia vào câu lạc bộ tháng 9/2020 – đến nay: là thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

+ Tháng 01/2022: Ông Dương Công Chí được bổ nhiệm giữ chức danh Uỷ viên Ban chấp hành Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn

+ Tháng 2/2022 – đến nay: Ông Dương Công Chí giữ chức danh Ủy viên Ban chấp hành Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

8: Bà Dương Thị Hoa – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Hoa tham gia vào câu lạc bộ tháng 9/2020 – đến nay: là thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

Ban TTTT & SK CLB TNHD thị xã Nghi Sơn

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →