Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, thành lập Hội Đồng xét chọn tôn vinh Thanh niên 2022

Thay mặt ban chấp hành câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2022. Ông Dương  Văn Tùng ký quyết định số 37/QĐ-BCH về việc thành lập Hội Đồng xét chọn tôn vinh Thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương năm 2022.

Trước đó câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn. Ban hành theo Quyết định số 36/2022/QĐ-CLB TNHD TXNS, ngày 23 tháng 09 năm 2022 của Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn) về việc quy chế Xét chọn, tôn vinh Thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương. Tại đường dẫn https://hoduongthanhhoa.vn/cau-lac-bo-thanh-nien-ho-duong-thi-xa-nghi-son-ban-hanh-quy-che-xet-chon-va-ton-vinh-thanh-nien-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-dong-toc-va-phong-trao-thanh-nien-ho-duong/

Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử xét chọn tôn vinh từ ngày 02/10 – 31/10/2022.

 

 

 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →